Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle plaatsingsovereenkomsten die worden gesloten tussen KinderKade en een ouder/verzorger ten behoeve van kinderopvang, dan wel een aanbieding daartoe van KinderKade, een en ander zoals nader is omschreven in deze algemene voorwaarden.

· Een plaatsingsovereenkomst met KinderKade komt slechts tot stand nadat de betreffende ouder/verzorger de tussen partijen gesloten plaatsingsovereenkomst heeft ondertekend.

Artikel 2 Begripsbepalingen

• Onder deze Algemene Voorwaarden, hierna te noemen: “voorwaarden”, wordt verstaan:

• KinderKade: kinderopvang handelend onder de naam KinderKade;

• Kinderopvang: het een of meer dagen c.q. dagdelen per week, buiten de eigen huishouding, in georganiseerd verband en tegen geldelijke vergoeding bieden van onderdak, verzorging en begeleiding, aan gelijktijdig meerdere kinderen in de leeftijd van 12 weken tot en met 12 jaar, afkomstig uit meerdere huishoudens;

• Kinderdagopvang (KDV): opvang van kinderen in de leeftijd van 12 weken tot 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs begint);

• Buitenschoolse opvang (BSO): opvang van kinderen vanaf 4 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs begint) tot en met 12 jaar, met dien verstande dat naast verzorging en opvoeding ook toezicht en vrijetijdsactiviteiten worden aangeboden, waarbij in ieder geval opvang wordt geboden na school en in de schoolvakanties;

• Opvangplaats: het aanbod van kinderopvang in een kindercentrum.

Artikel 3 Verrichten van diensten door KinderKade

• KinderKade verricht de navolgende diensten ten behoeve van kinderopvang: Kinderdagopvang (7.30 -18.30) en Buitenschoolse opvang.

• Inschrijven voor de kinderopvang bij KinderKade geschiedt door invulling van het inschrijfformulier welke door KinderKade ter beschikking zal worden gesteld. Dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de wettelijk vertegenwoordiger van het betreffende kind. Nadat het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier door KinderKade is ontvangen zal zij, indien mogelijk, een plaatsingsovereenkomst opstellen voor de vaste uren/dagdelen. Hierbij is het bepaalde in de artikelen 4 en 11 van belang.

Artikel 4 Wachtlijst

• KinderKade zal zich inspannen het aangemelde kind te plaatsen op de door de ouder gewenste dagdelen/uren. Indien zulks, naar het inzicht van KinderKade, om welke redenen dan ook, niet mogelijk mocht blijken, zal het kind door KinderKade op een wachtlijst worden geplaatst en zo spoedig als mogelijk op het gewenste dagdeel worden geplaatst. Hierbij is het bepaalde in artikel 11 van toepassing.

• KinderKade hanteert een wachtlijst waarvan de volgorde wordt bepaald door de volgende factoren: datum van inschrijving, leeftijd van het kind, dagdelen van gewenste plaatsing, broertjes/zusjes van reeds geplaatst kind, mutaties van bestaande plaatsingsovereenkomsten.

Artikel 5 Openingstijden van KinderKade

• Behoudens onvoorziene omstandigheden zoals bepaald in artikel 11 is KinderKade het gehele jaar op werkdagen geopend, behoudens op officiële nationale feestdagen, de dagen tussen kerst en oud & nieuw, de dag na Hemelvaart en 5 mei (1x per 5 jaar, te beginnen in 2015 ).

• Wanneer er voor Buitenschoolse opvang, in verband met studiedagen van de scholen, extra opvanguren zijn gewenst op KinderKade, dient de ouder dit minimaal één week van tevoren schriftelijk door te geven aan de groepsleiding. KinderKade behoudt zich het recht later aangemelde kinderen te weigeren voor extra opvanguren, deze kinderen kunnen vanaf reguliere openingstijden van de BSO terecht bij KinderKade. KinderKade verstrekt deze service alleen voor de studiedagen van de scholen.

• KinderKade verwacht van ouder/verzorger voortijdig (telefonisch) bericht wanneer de uiterste ophaaltijd wordt overschreden door een situatie van overmacht.

Artikel 6 Toelating van kinderen

• KinderKade laat kinderen toe in de leeftijd van 12 weken tot 13 jaar (c.q. de leeftijd waarop het primair onderwijs eindigt).

• Indien naar het oordeel van KinderKade blijkt dat een geplaatst kind een zodanig gedrag vertoont dat het kind niet op de bij KinderKade gebruikelijke wijze kan worden opgevangen dan wel indien daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige in het kindercentrum aanwezige kinderen, heeft KinderKade het recht dat kind de verdere toegang tot het kindercentrum te ontzeggen. Indien KinderKade overweegt van deze mogelijkheid gebruik te maken, zal zij de ouder/verzorger daaraan voorafgaand daarvan in kennis stellen.

• Een kind van wie de geestelijke of lichamelijke gezondheidstoestand naar het oordeel van KinderKade zodanig is dat hij/zij niet op de voor KinderKade gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, behoeft KinderKade niet te plaatsen. KinderKade zal hieromtrent in overleg treden met ouder/verzorger. De ouder van het kind draagt er zorg voor dat bij aanmelding alle gegevens die op enigerlei wijze hierbij van belang kunnen zijn (zoals inentingen) aan KinderKade worden verstrekt.

• De ouders van een ziek kind welke reeds bij KinderKade wordt opgevangen, brengen het kind liever niet naar de kinderopvang. Er is onder meer sprake van ziekte indien een kind een lichaamstemperatuur heeft van 38 graden of hoger, danwel indien het kind een besmettelijke ziekte heeft. Indien een kind op het kindercentrum ziek wordt, zal direct contact met de ouders worden opgenomen. Bij koorts draagt KinderKade de verantwoording van het zieke kind over aan ouder/verzorger van het kind. Tevens zal de ouder/verzorger een “achtervangadres” bij KinderKade achterlaten. Het achtervangadres mag niet verder dan 20 minuten verwijderd zijn van KinderKade, rekeninghoudend met het soort vervoer en verkeersituatie als file.

• Ouder/verzorger stemt in met het Pedagogisch Beleidsplan van KinderKade welke voor iedere ouder via de site of via een map bij KinderKade vrij inzichtelijk is.

• KinderKade treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat haar kinderopvang optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen, dit met inachtneming van de daartoe in acht te nemen regelgeving en eventueel gestelde voorwaarden bij aan KinderKade gegeven en nog te geven vergunningen.

Artikel 7 Tarieven

• De door de ouder/verzorger aan KinderKade verschuldigde tarieven blijken uit de tarievenlijst zoals gepubliceerd op de website.

• KinderKade is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks op 1 januari aan te passen. De wijziging van de tarieven kan tevens tussentijds plaatsvinden indien KinderKade daartoe wordt genoodzaakt door (onder meer) wijzigingen in de toepasselijke CAO en/of wettelijke maatregelen.

• Tijdens vakantie en ziekte van het kind, dat ingevolge de met ouder/verzorger gesloten overeenkomst in een kindercentrum van KinderKade wordt opgevangen, en wanneer het kindercentrum is gesloten wegens algemeen erkende feestdagen zoals vastgelegd in de CAO-Kinderopvang, blijft de ouder/verzorger de overeengekomen tarieven voor de gehuurde kindplaats verschuldigd.

Artikel 8 Betaling en Incasso

• Betaling van de kinderopvang geschiedt bij voorkeur middels automatische incasso door KinderKade. Indien dit nadrukkelijk niet gewenst is, is betaling via overschrijving mogelijk.

• Ouder machtigt KinderKade voor de automatische incasso voor de gehele duur van de plaatsingsovereenkomst door het aangaan van de plaatsingsovereenkomst.

• De automatische incasso van het factuurbedrag zal plaatsvinden de 23e van de maand. Het te incasseren factuurbedrag zal bestaan uit vooruitbetaling van de vaste uren van de afgelopen maand.

• Nabetaling van de extra afgenomen dagdelen, afgenomen maaltijden etc zal in de maand daarna geschieden middels een automatische incasso.

• Bij het storneren (c.q. niet tijdige betaling) van het verschuldigde factuurbedrag is de ouder/verzorger in gebreke, zonder rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling.

• Bij het storneren (c.q. niet tijdige betaling) kan KinderKade de ouder/verzorger administratiekosten en/of bankkosten in rekening brengen. Tevens is de ouder/verzorger de wettelijke rente over het openstaand factuurbedrag verschuldigd.

• KinderKade is bevoegd een eventuele vordering op de ouder/verzorger uit handen te geven en de kosten daarvan integraal te verhalen op de schuldenaar. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 30,00. Een en ander onverminderd het recht ter zake nakoming of ontbinding van de plaatsingsovereenkomst al dan niet met volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9 Duur

• De plaatsingsovereenkomst geldt voor onbepaalde tijd, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

• In afwijking van het bepaalde in het vorige lid eindigt de plaatsingovereenkomst evenwel van rechtsweg bij het bereiken van de leeftijdscriteria verbonden aan de soort kinderopvang.

• Partijen hebben het recht de overeenkomst voor de BSO en KDV op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand en altijd per de eerste van de maand.

• Wijzigingen in het aantal dagdelen of veranderen van dagdeel (dagdelen) vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst gebeurt in overleg met de (groeps)leiding. Dagen/dagdelen ruilen kan alleen plaatsvinden binnen een actieradius van drie weken indien plaats beschikbaar en in overleg met de groepsleiding.

• Mutaties waarbij sprake is van een vermindering in dagdelen vinden plaats onder dezelfde voorwaarden vermeld onder artikel 9.

• Een plaatsingsovereenkomst kan ingaan op elke willekeurige dag van de maand.

Artikel 10 Verzekeringen

• KinderKade heeft voor ieder kind dat in een van haar kindercentra wordt opgevangen een ongevallenverzekering afgesloten.

• De aansprakelijkheid van KinderKade is beperkt tot het maximale bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

• Op verzoek kunnen de polisvoorwaarden van deze verzekeringen worden ingezien.

• Ouders/verzorgers zijn op de hoogte dat kinderen tijdens opvanguren mee kunnen worden genomen met uitstapjes georganiseerd door KinderKade onder leiding van professionele groepsleiding en rekening houdend met de leeftijd van het kind.

• Ouder/verzorger kan aangeven bij de groepsleiding bezwaar te hebben tegen het maken van uitstapjes. De groepsleiding zal dit bezwaar samen met ouder/verzorger vastleggen op de stamkaart waarop alle kindgegevens zijn genoteerd en rekening houden met het bezwaar.

Artikel 11 Overmacht

• Onder overmacht wordt begrepen de omstandigheden voortvloeiende uit onder andere het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, mobilisatie, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, bedrijfsstoornissen, brand en voorts iedere omstandigheid, welke KinderKade redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien.

Artikel 12 Klachtenregeling

• Op verzoek kan een ouder/verzorger een klantreactieformulier opvragen of rechtstreeks contact zoeken met de groepsleiding of de directie. Klachten kunnen tevens worden neergelegd bij de Oudercommissie van KinderKade. Ook kunt u terecht bij een onafhankelijke klachtencommissie. Wij zijn aangesloten bij SKK (Stichting Klachtencommissie Kinderopvang). Zij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op 0900-0400034 of info@klachtkinderopvang.nl .

• KinderKade heeft de medezeggenschap van ouders/verzorgers geregeld via de Oudercommissie. De Oudercommissie heeft in samenwerking met KinderKade een reglement opgesteld. De Oudercommissie bestaat uit zes leden (ouders).

Artikel 13 Privacy

• KinderKade zal kindgegevens (observaties, rapportage ed.) met zorg en achter gesloten deuren bewaren.

• KinderKade gebruikt zelf vastgelegde beelden (foto’s) waarop onze dagelijkse bezigheden te zien zijn als slideshow op de tv op de lokatie. KinderKade houdt hierbij sterk rekening met de privacy van ouder/verzorger en kind. Het doel van het presenteren van de foto’s is het ophalen van leuke, grappige gebeurtenissen, geschiedenis vastleggen en een beeld te geven van de gang van zaken bij KinderKade. Ouder/verzorger kan aangeven bij de groepsleiding bezwaar te hebben tegen het plaatsen van deze foto’s waarop zijn of haar kind(eren) in beeld is/zijn gebracht. De groepsleiding zal dit bezwaar samen met ouder/verzorger vastleggen op de stamkaart waarop alle kindgegevens zijn genoteerd en rekening houden met het bezwaar.

Artikel 14 Slotbepaling

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, streven partijen er naar in onderling overleg en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, tot een voor beiden acceptabele oplossing te komen.

• Eventueel uit de plaatsingsovereenkomst voortvloeiende geschillen die niet tot overeenstemming leiden, zullen worden berecht door de bevoegde arbiter in het arrondissement Arnhem.

Artikel 15 Algemene Bepalingen

• De bepalingen in deze algemene voorwaarden kunnen door KinderKade worden aangepast. In dat geval wordt de ouder/verzorger hiervan 1 maand voor ingang van de wijzigingen in kennis gesteld.

• Conversiebepaling: indien een of meer bepalingen uit haar overeenkomst(en) met afnemer niet of niet geheel rechtsgeldig zouden blijken te zijn, blijven de overgebleven bepalingen volledig in stand, terwijl partijen voorts voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te hebben overeengekomen datgene wat wettelijk geoorloofd is en de strekking van de buiten werking gesteld bepaling het meest nabij komt.

2021